Shri.Bhagwan Pasalkar

Chairman

Shri. Bhau Devade

Vice-Chairman

Shri. Gopalrao Mhaske

Director

Shri. Vishnusheth Hinge

Director

Shri. Balasaheb Newale

Director

Shri. Balasaheb Khilari

Director

Shri. Dilip Thopate

Director

Smt. Keshartai Sadashiv Pawar

Director

Shri. Arun Chambhare

Director

Shri. Kalidas Gopalghare

Director

Shri. Maruti Jagtap

Director

Shri. Swapnil Dhamdhere

Director

Smt. Latatai Gopale

Director

Shri. Rahul Divekar

Director

Shri. Nikhil Tambe

Director

Shri.Chandrakant Bhingare

Director

Shri. Manoj Limaye

Managing Director