Smt. Keshartai Sadashiv Pawar

Chairman

Shri. Rahul Divekar

Vice-Chairman

Shri. Gopalrao Mhaske

Director

Shri. Vishnusheth Hinge

Director

Shri. Balasaheb Newale

Director

Shri. Balasaheb Khilari

Director

Shri. Dilip Thopate

Director

Shri.Bhagwan Pasalkar

Director

Shri. Arun Chambhare

Director

Shri. Kalidas Gopalghare

Director

Shri. Maruti Jagtap

Director

Shri. Spapnil Dhamdhere

Director

Smt. Latabai Gopale

Director

Shri. Bhau Devade

Director

Shri. Nikhil Tambe

Director

Shri.Chandrakant Bhingare

Director

Dr. Sanjay Kalekar

Managing Director